Ảnh chụp màn hình

Ảnh về giao diện của Anhdv Boot ở chế độ Legacy – BIOS

Ảnh chụp màn hình giao diện của Anhdv Boot ở chế độ UEFI

Ảnh chụp màn hình Mini Windows 10 Anhdv Boot 2019